PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

BNP Finance, UAB (toliau – Kredito davėjas), įmonės kodas 302447985, buveinės adresas Ukmergės g. 126, Vilnius, sudarydama sandorius dėl finansinių paslaugų teikimo, pagal LR finansų įstaigų įstatymo reikalavimus privalo veikti saugiai bei patikimai, įvertinti iš sudaromų sandorių kylančią galimą riziką. Atsižvelgdamas į tai, Kredito davėjas, prieš priimdamas sprendimą suteikti vartojimo kreditą, privalo įsitikinti vartojimo kredito prašančio asmens ir, jei reikalinga, jo sutuoktinio (toliau – Klientas) tapatybe ir įvertinti jo finansinę bei ekonominę būklę.

 

Kredito davėjas įsipareigoja tvarkyti Kliento asmens duomenis laikydamasis jam iš teisės aktų kylančių asmens duomenų tvarkymo įpareigojimų, užtikrindamas asmens duomenų tvarkymo veiksmų teisėtumą. Kredito davėjas įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

 

Kliento asmens duomenų tvarkymo pagrindai

 

Sutarties su Klientu sudarymas bei vykdymas. Kredito davėjas tvarko Kliento asmens duomenis, nes jie būtini siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį, kurios šalis yra Klientas, arba siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį.

Teisinės prievolės vykdymas. Kredito davėjas tvarko Kliento asmens duomenis siekdamas įvykdyti Kredito davėjui taikomas teisines prievoles pagal teisės aktus.

Sutikimas. Kredito davėjas tvarko Kliento asmens duomenis, kai Klientas davė Kredito davėjui sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tam tikrais tikslais.

Teisėtas interesas. Kredito davėjas tvarko Kliento asmens duomenis, nes tai yra būtina Kredito davėjui siekiant pareikšti, apginti ar vykdyti Kredito davėjo teisinius reikalavimus.

 

Kredito davėjas informuoja Klientą, kad tais atvejais, kai asmens duomenų pateikimas yra teisės aktais arba sutartyje numatytas reikalavimas, ar reikalavimas, kurį būtina įvykdyti norint sudaryti sutartį, tačiau Klientas atsisako/ vengia pateikti prašomus asmens duomenis, Kredito davėjas turi teisę atsisakyti sudaryti sutartį su Klientu bei neteikti tolesnių paslaugų (jei sutartis jau sudaryta).

 

 

1.     ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 

1.1. Kredito davėjas šiuo pranešimu informuoja Klientą, kad Kliento asmens duomenis Kredito davėjas tvarko šiais tikslais:

a)    kreditingumo įvertinimo ir įsiskolinimo valdymo, asmens tapatybės nustatymo, „Pažink savo klientą“ principo, asmens duomenų tikslinimo ir (arba) teisingumo patikrinimo, vartojimo kredito sutarties ir su ja susijusių sutarčių sudarymo, vykdymo, Kredito davėjo teisių ir teisėtų interesų saugojimo ir gynimo, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vykdymo, sudarytų vartojimo kredito sutarčių raportavimo į Paskolų rizikos duomenų bazę bei kitų Kredito davėjo pareigų, kylančių iš teisės aktų, vykdymo tikslais. Šiais tikslais Kredito davėjas duomenis tvarko teisinės prievolės vykdymo ir/ar teisėto intereso ir/ar sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu;

b)     Paslaugų kokybės užtikrinimo ir vienodos praktikos formavimo, duomenų subjektų prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumo tikslu (pokalbių įrašymas). Šiais tikslais Kredito davėjas duomenis tvarko teisėto intereso ir/ar sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu.

 

 

2.     ŠALTINIAI, IŠ KURIŲ GAUNAMI TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

 

2.1.  Kredito davėjas informuoja Klientą, kad tvarkymo tikslais, nurodytais šio pranešimo 1.1. punkto a) papunktyje Kredito davėjas tvarko Kliento asmens duomenis, kurie yra gauti iš šių šaltinių:

2.1.1. tiesiogiai iš paties Kliento (įskaitant, bet neapsiribojant Kliento pateiktų trečiųjų asmenų parengtų pažymų, Kliento Kredito davėjui užpildytų paraiškų, elektroniniu ar kitu būdu pateiktų asmens duomenų);

2.1.2. iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,

2.1.3. iš viešų registrų: Gyventojų registro, Nekilnojamojo turto registro, Turto arešto aktų registro;

2.1.4. iš Lietuvos Banko administruojamų informacinių sistemų: Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo informacinės sistemos, Paskolų rizikos duomenų bazės;

2.1.5. iš UAB “Creditinfo Lietuva” (kodas 111689163, adresas A. Goštauto g. 40A, Vilnius, Lietuva) ir kitų jungtines skolininkų duomenų rinkmenas tvarkančių duomenų valdytojų, bei iš kredito ar finansų įstaigų (ar jų padalinių), dalyvaujančių UAB “Creditinfo Lietuva” administruojamoje kreditų biuro informacinėje sistemoje “Infobankas”;

2.1.6. tapatybės identifikavimo sistemos MarkID, kuri priklauso ir kurią vysto bei prižiūri UAB „Legal Balance“ (kodas 302528679, adresas Ukmergės g. 126, Vilnius, Lietuva);

2.1.7. iš kitų trečiųjų asmenų registrų ir informacinių sistemų, kai Kliento asmens duomenys tvarkomi dėl Kredito davėjui teisės aktų nustatytų pareigų vykdymo.

 

3.     TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

 

Kredito davėjas informuoja Klientą, kad:

3.1. Tvarkymo tikslams, nurodytiems šio pranešimo 1.1. punkto a) papunktyje pasiekti Kredito davėjas tvarko šiuos Kliento asmens duomenis:

vardą, pavardę, asmens kodą, pilietybę, deklaruotos bei faktinės gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, mobiliojo telefono numerį, IP adresą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis, duomenis apie darbdavį, įdarbinimus, atleidimus, vertimąsi ūkine ar individualia veikla, pajamas iš jos, kitas gaunamas pajamas, pajamų mokesčio deklaravimo duomenis, turimą nekilnojamą ir kilnojamą turtą, turtines teises, turimo turto bei turtinių teisių suvaržymus, duomenis apie įsipareigojimus bei įsiskolinimus vartojimo kredito ir kitoms finansų įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, vartojimo kredito reitingą, skolos sumą, palūkanų normą, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydžius, skolos grąžinimo tvarką bei terminus, uždelsto mokėjimo dydį ir vėlavimo terminus, atsiskaitymo istoriją bei kitus duomenis, banko sąskaitų ir (ar) mokėjimo kortelių numerius, bei kitą su išvardintais duomenimis susijusią informaciją, taip pat tapatybės nustatymo vaizdo perdavimo būdu užfiksuotą atvaizdą ir foną, patenkantį į vaizdo kameros regos lauką, asmens tapatybės dokumento vaizdo įrašą ir nuotraukas.

3.2. Tvarkymo tikslams, nurodytiems šio pranešimo 1.1. punkto b) papunktyje pasiekti Kredito davėjas tvarko šiuos Kliento asmens duomenis:

telefono numerį, garso įrašą, pokalbio datą bei pradžios ir pabaigos laiką.

 

4.     ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 

4.1. Kredito davėjas informuoja Klientą, kad vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais, ir ta apimtimi, kuri yra reikalinga pasiekti tikslus, išvardytus Pranešimo 1.1. punkto a) papunktyje, Kredito davėjas gali perduoti Kliento asmens duomenis šiems subjektams:

4.1.1. asmenims, susijusiems su paskolos ar kitos sutarties sudarymu, keitimu ir vykdymu (vertimo, komunikacijos, spausdinimo, pašto ir mokėjimo paslaugas teikiantiems asmenims, taip pat finansų įstaigoms, notarams, Kliento prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones teikiantiems asmenims);

4.1.2. UAB “Creditinfo Lietuva”, administruojančiai jungtinę skolininkų ir finansinių įsipareigojimų duomenų rinkmeną, bei kitiems jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų valdytojams;

4.1.3. naujam kreditoriui reikalavimo teisių perleidimo atvejais;

4.1.4. tretiesiems asmenims, kuriems Kredito davėjas įkeitė savo reikalavimus Klientui, kylančius iš sudarytos sutarties su Klientu;

4.1.5. tretiesiems asmenims, susijusiems su Kredito davėjo teisėtų interesų užtikrinimu (skolų išieškojimo paslaugų teikėjui);

4.1.6. tretiesiems asmenims, susijusiems su Kredito davėjo pareigų įvykdymu pagal įstatymus (tyrimo įstaigoms, notarams, mokesčių administratoriams, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, Lietuvos bankui, policijai ir kt.);

4.1.7. tretiesiems asmenims, kuriems asmens duomenys yra reikalingi, siekiant užtikrinti sutarties, sudarytos su Klientu, vykdymą;

4.1.8. Kredito davėjo investuotojams ir potencialiems investuotojams;

4.1.9. Kredito davėjo įgaliotiems asmens duomenų tvarkytojams (buhalterinės apskaitos įmonei, serverių nuomos įmonėms, IT infrastruktūros paslaugas teikiančiam asmeniui ir kt.); .

4.1.10.   Kredito davėjo finansų konsultantams, teisininkams, auditoriams ir kitiems paslaugų teikėjams.

 

5.     KLIENTO TEISĖS

5.1. Informacija apie Kliento (duomenų subjekto) teises:

5.1.1. žinoti (būti informuotam) apie asmens duomenų tvarkymą;

5.1.2. bet kuriuo metu, Kredito davėjui pateikus savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba prisijungus prie savo vartotojo paskyros susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

5.1.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;

5.1.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai asmens duomenys tvarkomi duomenų subjekto duoto sutikimo pagrindu, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Kredito davėjas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Kliento interesai nėra svarbesni;

5.1.5. reikalauti, kad tvarkomi asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo (Kredito davėjo) būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui arba Klientui, jeigu tai yra techniškai įmanoma;

5.1.6. prašyti Kredito davėjo informacijos apie Kliento asmens duomenų tvarkymą pateikiant prašymą per Kliento vartotojo paskyrą arba atvykus į Kredito davėjo buveinę adresu Ukmergės g. 126, LT-08100 Vilnius, Lietuvоs Respublika ir pateikus savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kredito davėjas įsipareigoja suteikti prašomą informaciją per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo;

5.1.7. manydamas, kad Kredito davėjas tvarkydamas Kliento asmens duomenis pažeidė Kliento teises, bet kada kreiptis į Kredito davėją;

5.1.8. dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

6.     PROFILIAVIMAS IR PUSIAU AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

6.1. Kredito davėjas informuoja Klientą, kad Kredito davėjas gali vykdyti profiliavimą, susijusį su Kliento asmens duomenų tvarkymu, automatizuotu ar pusiau automatizuotu būdu, siekdamas įvertinti Kliento kreditingumą ir pusiau automatizuotu būdu priimti sprendimą dėl vartojimo kredito suteikimo (nesuteikimo), palūkanų dydžio ir mokamų įmokų dydžio, vykdyti Kliento sudarytų sandorių stebėseną, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui bei sukčiavimui. Vykdant automatizuotą (ar pusiau automatizuotą) sprendimų priėmimą gali būti naudojamos matematinės ar statistinės priemonės, vertinančios, pavyzdžiui, Kliento gaunamų pajamų ir įsipareigojimų santykį ar pagal vartojimo kredito sutartį Kliento mokamų įmokų dydžius ir terminus.

6.2. Atsižvelgiant į tai, jog sprendimas dėl vartojimo kredito suteikimo, palūkanų dydžio ir pagal vartojimo kredito sutartį mokamų įmokų dydžio yra priimamas Kliento duomenis tvarkant pusiau automatizuotu būdu, Kredito davėjas informuoja Klientą, jog Klientas turi teisę užginčyti tokį sprendimą ir pareikalauti, kad jis būtų peržiūrėtas Kredito davėjo įgalioto asmens.

 

7.     ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERMINAI

 

Kredito davėjas informuoja Klientą, jog:

7.1. Kredito davėjas gali įrašyti (išsaugoti) Kliento jam komunikacijų priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu, per internetinę bankininkystę ar kt. priemonėmis), teikiamą informaciją, taip pat kitas Kliento operacijas tam, kad būtų galima įrodyti ir atkurti Kredito davėjo susitarimus su Klientu ir kitas Kliento operacijas, susijusias su sudaryta sutartimi.

7.2. Kliento asmens duomenys, tikslais, nurodytais šio pranešimo 1.1. punkto a) papunktyje tvarkomi:

Øsudarius sutartį: kol tinkamai ir visiškai įvykdoma su duomenų subjektu sudaryta sutartis, o sutartį įvykdžius, surinkti asmens duomenys saugomi 10 (dešimt) metų po dalykinių santykių pabaigos: sandorio tinkamo įvykdymo, įsiskolinimo padengimo;

Øjei sandoris nebuvo sudarytas: asmens duomenys tik saugomi ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo jų gavimo dienos;

Øjei atsisakyta sudaryti sandorį dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo: asmens duomenys saugomi 8 (aštuonerius) metus nuo atsisakymo momento pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus.

7.3. Kliento asmens duomenys, tikslais, nurodytais šio pranešimo 1.1. punkto b) papunktyje tvarkomi 10 (dešimt) metų nuo duomenų gavimo. Kai esama pagrindo manyti, kad pokalbio įrašo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi pokalbio įrašo duomenys saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis.

 

8.     ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGŲ KEITIMAS

 

8.1. Kredito davėjas informuoja Klientą, jog:

8.2. Kredito davėjas turi teisę vienašališkai pakeisti asmens duomenų tvarkymo sąlygas, tokias kaip technines ir (ar) organizacines duomenų tvarkymo priemones, duomenų tvarkytojus ir kt., laikydamasis teisės aktų reikalavimų.

8.3. Kredito davėjas įsipareigoja pranešti apie asmens duomenų tvarkymo sąlygų pasikeitimus Kredito davėjo tinklalapiuose www.bobutespaskola.lt ir www.fino.lt arba Kliento savitarnos svetainėje ar kitu būdu ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį prieš įsigaliojant tokiems pasikeitimams.

 

9.     IŠSAMI INFORMACIJA APIE KLIENTO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Kredito davėjas informuoja Klientą, kad daugiau apie Kredito davėjo vykdomą asmens duomenų tvarkymą Kredito davėjas skelbia Kredito davėjo asmens duomenų tvarkymo politikoje, patalpintoje tinklalapyje www.bobutespaskola.lt.

 

 

10.  INFORMACIJA APIE DUOMENŲ VALDYTOJĄ

BNP Finance, UAB, įmonės kodas 302447985, buveinės adresas Ukmergės g. 126, Vilnius, elektroninio pašto adresas info@bobutespaskola.lt, telefono numeris 8 700 800 70, tinklalapiai www.bobutespaskola.lt ir www.fino.lt.

Duomenų apsaugos pareigūno telefono numeris 8 700 800 70, elektroninio pašto adresas duomenuapsauga@bnpfinance.lt.

 

 

KLIENTO PATVIRTINMAS

Perskaičiau ir patvirtinu, kad esu informuotas apie mano asmens duomenų tvarkymą šiame Pranešime nurodytomis sąlygomis, Kredito davėjo asmens duomenų tvarkymo politika, patalpinta tinklalapyje www.bobutespaskola.lt.