Vartojimo kredito sutartis

VARTOJIMO KREDITO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Pagrindinės šios sutarties sąvokos

1.1. Vartojimo kredito sutartis – ši sutartis, kurios sąvoka atitinka Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme apibrėžtą Vartojimo kredito sutarties sąvoką, kartu su specialiosiomis ir bendrosiomis sąlygomis, įskaitant visus šios sutarties papildymus ir/ar pakeitimus.

1.2. Bendrosios sąlygos – šios sutarties sąlygos, kuriose nustatomos Kliento ir Bendrovės teisės ir pareigos, Vartojimo kredito suteikimo ir grąžinimo tvarka, Vartojimo kredito sutarties nevykdymo teisinės pasekmės, Vartojimo kredito sutarties nutraukimo tvarka ir kitos sąlygos.

1.3. Specialiosios sąlygos – šios sutarties sąlygos, kurių parengimui Klientas galėjo daryti įtaką, pateikdamas Vartojimo kredito paraišką internetu arba užpildydamas ir pasirašydamas popierinę paraišką Bendrovės skyriuose. Specialiosiomis sąlygomis laikomos: Vartojimo kredito suma, Vartojimo kredito mokestis, Mėnesinių įmokų dydis ir skaičius, Vartojimo kredito terminas ir kitos sąlygos, nurodytos dalyje „Specialiosios sąlygos“.

1.4. Vartojimo kredito davėjas arba Bendrovė – BnP Finance, UAB, įmonės kodas 302447985, buveinės adresas Ukmergės g. 126, 08100 Vilnius.

1.5. Vartojimo kredito gavėjas – fizinis asmuo, su kuriuo Vartojimo kredito davėjas sudarė Vartojimo kredito sutartį (-is).

1.6. Klientas – Vartojimo kredito davėjo nustatytus kriterijus atitinkantis fizinis asmuo, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, ketinantis pasinaudoti teise gauti Vartojimo kreditą bei kitomis Vartojimo kredito sutartyje suteiktomis teisėmis.

1.7. Registracijos mokestis – vienkartinis negrąžinamas mokestis, kurį Klientas privalo sumokėti, norėdamas patvirtinti savo tapatybę, registracijos duomenis bei Vartojimo kredito sutarties bendrąsias sąlygas, kai paraišką Vartojimo kreditui teikia internetu. Registracijos mokesčio dydis, kurį nustato Vartojimo kredito davėjas, nurodomas Vartojimo kredito davėjo Tinklalapyje.

1.8. Vartojimo kreditas – pinigų suma, kurią Vartojimo kredito davėjas pagal konkrečias Vartojimo kredito sąlygas suteikia Vartojimo kredito gavėjui.

1.9. Bendra Vartojimo kredito kaina (Vartojimo kredito mokestis) – visos išlaidos, įskaitant Palūkanas ir bet kuriuos kitus su Vartojimo kredito sutartimi susijusius mokesčius. Ši kaina apskaičiuojama ir nurodoma tik pagal Vartojimo kredito paraišką suteikiamo Vartojimo kredito atžvilgiu ir neapima jokių išlaidų, susijusių su Vartojimo kredito davėjo iki tol Vartojimo kredito gavėjui suteiktais Vartojimo kreditais ar ateityje suteikiamais kreditais. Kaina apskaičiuojama preziumuojant, kad Vartojimo kredito gavėjas visas iš šios Sutarties kylančias prievoles vykdys laiku ir tinkamai ir neapima Palūkanų ir netesybų, kurias Vartojimo kredito gavėjas moka Bendrovei už pradelstą laikotarpį.

1.10. Bendra Vartojimo kreditų suma – bendra konkretaus vieno Vartojimo kredito gavėjo visų dar Bendrovei negrąžintų Vartojimo kreditų suma.

1.11. Bendra Vartojimo kredito kainos metinė norma – bendra Vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu.

1.12. Grąžintina suma (Bendra Vartojimo kredito gavėjo mokama suma) – Vartojimo kredito ir Bendros Vartojimo kredito kainos suma, kurią Klientas privalo būti sumokėjęs Bendrovei pasibaigus Vartojimo kredito terminui. Grąžintina suma apskaičiuojama preziumuojant, kad Vartojimo kredito gavėjas visas iš šios Sutarties kylančias prievoles vykdys laiku ir tinkamai.

1.13. Vartojimo kredito terminas – terminas, per kurį Vartojimo kredito gavėjas privalo būti sumokėjęs Vartojimo kredito davėjui Grąžintiną sumą bei kitus mokesčius, jeigu jie atsirado dėl to, kad Vartojimo kredito gavėjas vykdė Sutartį netinkamai. Vartojimo kredito terminas pasibaigia suėjus paskutinės Mėnesinės įmokos datai, nustatytai Vartojimo kredito sutarties Specialiosiose sąlygose.

1.14. Mėnesinė įmoka – konkreti pinigų suma, susidedanti iš grąžinamos Vartojimo kredito dalies ir apmokamos Vartojimo kredito mokesčio dalies, kurią kas mėnesį Vartojimo kredito gavėjas moka Vartojimo kredito davėjui. Ši suma yra apskaičiuojama Grąžintiną sumą paskirstant lygiomis dalimis, kurios Vartojimo kredito davėjui grąžinamos kas mėnesį per visą Vartojimo kredito grąžinimo laikotarpį. Mėnesinės įmokos sumos ir mokėjimo terminai nustatyti Vartojimo kredito sutarties Specialiosiose sąlygose.

1.15. Vartojimo kredito sąlygos – konkretaus Vartojimo kredito suma, Vartojimo kredito terminas, Palūkanos, kiti mokesčiai, Mokėjimo diena, Mokėjimo dydis ir kitos sąlygos, nustatytos Vartojimo kredito sutartyje.

1.16. Mokėjimas – Vartojimo kredito gavėjo arba trečiojo asmens pagal konkrečią Vartojimo kredito sutartį Vartojimo kredito davėjui sumokėta tam tikra konkreti pinigų suma.

1.17. Palūkanos – metinių fiksuotųjų palūkanų, nustatytų Vartojimo kredito sutarties specialiosiose sąlygose, išraiška pinigais, kurias Vartojimo kredito gavėjas privalo sumokėti Vartojimo kredito davėjui už naudojimąsi Vartojimo kredito suma. Palūkanos yra skaičiuojamos nuo Vartojimo kredito išmokėjimo Vartojimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kada visas Vartojimo kreditas ar Mėnesinės įmokos kredito dalis yra faktiškai grąžinamas Vartojimo kredito davėjui, bet ne ilgiau kaip iki Vartojimo kredito termino pabaigos pagal Grafiką arba Vartojimo kredito sutarties su Vartojimo kredito gavėju nutraukimo, priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyksta anksčiau. Skaičiuojant Palūkanas bus laikoma, kad metai turi 360 (tris šimtus šešiasdešimt) kalendorinių dienų, o mėnuo turi 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

1.18. Sutarties sudarymo mokestis – Vartojimo kredito sutarties specialiosiose sąlygose numatytas fiksuotas Vartojimo kredito gavėjo Vartojimo kredito davėjui mokamas mokestis už Vartojimo kredito gavėjo pateiktos paraiškos nagrinėjimą, duomenų apie Vartojimo kredito gavėją surinkimą iš valstybės registrų ir kitų duomenų bazių, jų įvertinimą, taip pat su sutartimi susijusių dokumentų parengimą. Sutarties sudarymo mokesčio mokėjimas išdėstomas visam Vartojimo kredito sutarties laikotarpiui.

1.19. Vartojimo kredito suma – Vartojimo kredito suma, kurią pagal Vartojimo kredito sutartį Vartojimo kredito davėjas išmoka Vartojimo kredito gavėjui. Vartojimo kredito suma yra apskaičiuojama pinigais. Vartojimo kreditas yra išmokamas eurais.

1.20. Permoka – sumos, kurių buvo sumokėta daugiau nei būtina padengti Vartojimo kredito gavėjo įsipareigojimams pagal Vartojimo kredito sutartį ar sumokėtos neturint pagrindo.

1.21. Patvarioji laikmena – laikmena, kuri suteikia galimybę informacijos gavėjui ateityje pasinaudoti nepakitusia joje laikoma informacija ir galimybę jam skirtą informaciją laikyti tiek laiko, kiek reikia pagal informacijos paskirtį, ir taip, kad ja būtų galima pasinaudoti ateityje ir kad būtų galima laikomą informaciją atkurti jos nepakeičiant.

1.22. Vartojimo kredito grąžinimo periodas – terminas nuo Vartojimo kredito gavimo dienos iki Vartojimo kredito grąžinimo dienos, arba nuo vienos Mėnesinės įmokos termino iki kitos Mėnesinės įmokos termino, nurodytų šios Vartojimo kredito sutarties Specialiosiose sąlygose.

1.23. Mėnesinės įmokos grąžinimo atidėjimas – Vartojimo kredito gavėjo teisė atidėti Mėnesinė įmokos grąžinimą, už atidėjimo laikotarpį sumokant tik Palūkanas ir Sutarties sudarymo mokestį. Mėnesinės įmokos grąžinimo atidėjimas yra papildoma paslauga, kuria Vartojimo kredito gavėjas turi teisę pasinaudoti savo pasirinkimu ir patvirtinus Vartojimo kredito davėjui. Vartojimo kredito gavėjui pasinaudojus šią paslauga, jokiais atvejais: (a) netaikomas Vartojimo kredito sutarties termino pratęsimas; (b) nekeičiamos esminės Vartojimo kredito sutarties nuostatos – taikomas tik Mėnesinės įmokos grąžinimo datos perkėlimas nepratęsiant termino ir nekeičiant Sutartyje nustatytos Mėnesinės įmokos sumos; (c) paslauga jokiu atveju negali būti laikoma skolos restruktūrizavimu.

1.24. Elektroniniai kanalai – informacijos perdavimas ir kitų veiksmų atlikimas internetu ar mobiliuoju telefonu.

1.25. Vartotojo zona – Vartojimo kredito davėjo internetinė sistema, kurioje užsiregistravę ir su Tapatybės patvirtinimo priemonėmis prisijungę Klientai gali atlikti būtinus veiksmus Vartojimo kredito sutarčiai sudaryti bei gauti informaciją, būtiną Vartojimo kredito sutarties vykdymui, jos nutraukimui ar atsisakymui.

1.26. Šalis – Vartojimo kredito davėjas arba Vartojimo kredito gavėjas.

1.27. Šalys – Vartojimo kredito davėjas ir Vartojimo kredito gavėjas kartu.

1.28. Priedas (-ai) – neatskiriama Vartojimo kredito sutarties dalis, kurioje Bendrovė ir Klientas susitaria dėl palūkanų normų, mokėjimo dydžio, datos, įmokų skaičiaus ir kitų sąlygų pakeitimų.

1.29. Tapatybės patvirtinimo priemonės – Bendrovės Kliento susikurtas slaptažodis bei Kliento elektroninio pašto adresas bei telefono numeris, mobilusis parašas arba kita pagal Bendrovės vidaus procedūras priimtina tapatybės patvirtinimo priemonė. Kliento veiksmai, atliekami naudojant Tapatybės patvirtinimo priemones, įskaitant, bet neapsiribojant, Bendrųjų ir Specialiųjų sutarties sąlygų pasirašymas naudojant registracijos metu kliento nurodytą mobilaus telefono numerį, kaip tai apibrėžta Bendrųjų sąlygų 4.2.1.2 punkte, laikomi Kliento patvirtintais saugiu elektroniniu parašu.

1.30. Tinklalapis – Bendrovės internetinė svetainė, kurios adresas yra www.bobutespaskola.lt.

1.31. Grafikas – Vartojimo kredito grąžinimo grafikas, nustatytas Vartojimo kredito sutarties Specialiosiose sąlygose, pagal kurį nustatytomis mokėjimo datomis ir Mėnesinėmis įmokomis Vartojimo kredito gavėjas privalo mokėti mokėtinas sumas Vartojimo kredito davėjui. Grafikas sudaromas laikantis anuiteto metodo.

1.32. Aiškinant šią Vartojimo kredito sutartį, kiekvieną dokumentą prie Vartojimo kredito sutarties bei kiekvieną papildomą sandorį, susijusį su Vartojimo kredito sutartimi, turi būti laikomasi šių nuostatų:

1.32.1. Atskirų Vartojimo kredito sutarties skyrių pavadinimai yra pateikti tam, kad būtų lengviau naudotis Vartojimo kredito sutarties tekstu.

1.32.2. Atsižvelgiant į situaciją, susiklosčiusią vykdant šią Vartojimo kredito sutartį, žodžiai, Vartojimo kredito sutarties tekste, pateikti vienaskaita gali turėti ir daugiskaitos reikšmę, ir atvirkščiai.

1.32.3. Vartojimo kredito sutarties 1 skyriuje išdėstytos sąvokos turi būti taikomos, vykdant bei aiškinant šios Vartojimo kredito sutarties Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas.

1.32.4. Kiekviena šios Vartojimo kredito sutarties 1 skyriuje pateikta sąvoka gali turėti kitokią prasmę tik tokiu atveju, jeigu tai konkrečiai yra nurodyta Vartojimo kredito sutartyje.

2. Sutarties esmė

2.1. Šalys susitaria sudaryti Vartojimo kredito sutartį, pagal kurią Vartojimo kredito davėjas įsipareigoja suteikti Vartojimo kredito gavėjui Vartojimo kreditą pagal Vartojimo kredito sutartyje numatytas sąlygas, o Vartojimo kredito gavėjas įsipareigoja grąžinti gautą Vartojimo kreditą bei sumokėti Vartojimo kredito mokestį, nustatytą šioje Vartojimo kredito sutartyje, laikantis šios Vartojimo kredito sutarties sąlygų. Šalims yra žinoma, kad visi bendru Šalių sutarimu padaryti Vartojimo kredito sutarties pakeitimai ir priedai tampa neatskiriama Vartojimo kredito sutarties dalimi ir Vartojimo kredito sutarties Šalims turi privalomą galią.

2.2. Jeigu kurios nors Vartojimo kredito sutarties sąlygos tampa negaliojančios ir/ar prieštaraujančios Lietuvos Respublikos įstatymams, kitos Vartojimo kredito sutarties sąlygos lieka galioti toliau, o negaliojančios sąlygos turi būti pakeistos.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Vartojimo kredito sutarties galiojimo metu Vartojimo kredito davėjas įsipareigoja Vartojimo kredito gavėjui teikti Vartojimo kreditus, o Vartojimo kredito gavėjas įsipareigoja gautus Vartojimo kreditus grąžinti Vartojimo kredito davėjui ir sumokėti Vartojimo kredito mokestį.

3.2. Bendrovės finansinė paslauga laikoma suteikta, kai Vartojimo kreditas pervedamas į Vartojimo kredito gavėjo nurodytą banko sąskaitą.

3.3. Vartojimo kredito davėjas įsipareigoja:

3.3.1. Laiku Vartojimo kredito gavėjui išmokėti pinigines lėšas.

3.3.2. Prieš 5 (penkias) kalendorines dienas paskelbti Tinklalapyje, Vartotojo zonoje bei Bendrovės skyriuose informaciją apie tai, jog pasikeis paslaugų teikimo tvarka ar Bendrovės rekvizitai.

3.3.3. Užtikrinti Vartojimo kredito gavėjo asmens duomenų apsaugą.

3.3.4. Vykdyti kitus Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.4. Vartojimo kredito davėjas turi teisę:

3.4.1. Perleisti tretiesiems asmenims iš Vartojimo kredito sutarties kylančius reikalavimus, jei tai nepablogina Vartojimo kredito gavėjo teisinės padėties.

3.4.2. Pagal sutartį su trečiuoju asmeniu perkelti iš Vartojimo kredito sutarties kylančias Vartojimo kredito gavėjo teises ir pareigas trečiajam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja Vartojimo kredito įstatymui.

3.4.3. Įkeisti tretiesiems asmenims iš Vartojimo kredito sutarties kylančius reikalavimus, jei tai nepablogina Vartojimo kredito gavėjo teisinės padėties.

3.4.4. Įvertinti Kliento kreditingumą ir visiškai ar iš dalies atsisakyti suteikti Vartojimo kreditą, jeigu mano, kad Klientas nesugebės laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį.

3.4.5. Nutraukti vartojimo kredito sutartį Vartojimo kredito sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Vartojimo kredito gavėjas įsipareigoja:

3.5.1. Pateikti Vartojimo kredito davėjui teisingus duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, asmeninės banko sąskaitos numerį, gaunamas pajamas, jų dydį ir šaltinius, turimus įsipareigojimus kreditoriams, jų dydį ir rūšis, taip pat kitus Vartojimo Kredito davėjo prašomus pateikti duomenis, susijusius su Šalių sudaroma Vartojimo kredito sutartimi. Padariniai, kilę dėl Bendrovei arba trečiosioms šalims dėl neteisingų duomenų pateikimo, tenka Klientui;

3.5.2. Laiku mokėti Mėnesines įmokas;

3.5.3. Neatskleisti Vartojimo kredito gavėjo Tapatybės patvirtinimo priemonių jokiems tretiesiems asmenims;

3.5.4. Nedelsiant informuoti Vartojimo kredito davėją, jeigu trečiajam asmeniui tapo žinomos arba Vartojimo kredito gavėjas įtaria, kad gali tapti žinomos Vartojimo kredito gavėjo Tapatybės patvirtinimo priemonės;

3.5.5. Be Vartojimo kredito davėjo rašytinio sutikimo neperleisti iš Vartojimo kredito sutarties kylančių savo teisių ir pareigų;

3.5.6. Nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) kalendorines dienas, informuoti Vartojimo kredito davėją praradus galimybę naudotis Vartojimo kredito davėjui nurodytais Vartojimo kredito gavėjo elektroninio pašto adresu ar telefono numeriu;

3.5.7. Pasikeitus vardui ar pavardei, nedelsiant, bet nė vėliau nei per 3 (tris) dienas, informuoti Vartojimo kredito davėją;

3.5.8. Visiškai atlyginti Vartojimo kredito davėjo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį nevykdymo arba netinkamo vykdymo;

3.5.9. Visiškai atlyginti Vartojimo kredito davėjo patirtas išlaidas, atsiradusias dėl įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį nevykdymo arba netinkamo vykdymo, susijusias su ikiteisminiu bei teisminiu skolos išieškojimu bei kitas Vartojimo kredito davėjo patirtas išlaidas.

3.6. Vartojimo kredito gavėjas turi teisę:

3.6.1. Nutraukti Vartojimo kredito sutartį šios Sutarties nustatyta tvarka.

3.6.2. Grąžinti Vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino Vartojimo kredito sutarties nustatyta tvarka ir pasinaudoti teise į Bendros Vartojimo kredito kainos perskaičiavimą.

3.6.3. Atsisakyti Vartojimo kredito sutarties šios sutarties nustatyta tvarka.

3.6.4. Vartojimo kredito gavėjas, sudaręs Vartojimo kredito sutartį, turi teisę naudotis Vartojimo kredito davėjo teikiamomis paslaugomis Elektroniniais kanalais. Šalys, vadovaujantis LR civilinio kodekso 6.192 straipsniu, susitaria, kad visi Vartojimo kredito gavėjo veiksmai ir patvirtinimai atlikti naudojant Tapatybės patvirtinimo priemones, prilyginami sandoriams, sudarytiems rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir rašytiniai dokumentai, patvirtinti Vartojimo kredito gavėjo ar Šalių parašais.

3.6.5. Klientas ir Vartojimo kredito gavėjas Vartojimo kredito davėjo paslaugomis gali naudotis Vartojimo kredito davėjo nustatyta tvarka ir laiku, kuris skelbiamas Tinklalapyje bei Bendrovės skyriuose.

4. Sutarties sudarymo ir lėšų išmokėjimo tvarka

4.1. Teisę teikti Vartojimo kredito paraišką turi tik tie asmenys, kurie yra registruoti Vartojimo kredito davėjo valdomoje duomenų bazėje. Registruotis Klientas gali šiais būdais:

4.1.1. Internetu, užpildant Tinklalapyje patalpintą registracijos formą, sumokant Bendrovės Tinklalapyje nurodyto dydžio Registracijos mokestį bei pateikiant paraišką konkrečiam Vartojimo kreditui gauti;

4.1.2. Užpildant ir pasirašant popierinę Vartojimo kredito paraišką, bei kartu su asmens tapatybės dokumentu pateikiant ją bet kuriam Bendrovės darbuotojui arba atstovui.

4.1.3. Telefonu, pateikiant registracijai reikalingus asmens duomenis bei patvirtinant tapatybę mobiliuoju parašu ar kita tapatybės patvirtinimo priemone, turinčia kvalifikuoto elektroninio parašo galią.

4.2. Klientas, norėdamas užsiregistruoti Vartojimo kredito davėjo valdomoje duomenų bazėje bei pateikti paraišką Vartojimo kreditui, privalo:

4.2.1. Jei paraišką teikia naujas Klientas internetu:

4.2.1.1. Tinklalapyje pasirinkti norimą vartojimo kredito sumą bei terminą ir patvirtinti pasirinkimą paspaudus mygtuką „Gauk kreditą“. Atlikus šiuos veiksmus, Klientas nukreipiamas į registracijos formą, kurioje turi galimybę registruotis nurodydamas savo asmens kodą bei telefono numerį ir patvirtindamas duomenis ir tapatybę mobiliuoju parašu arba užpildydamas registracijos formą, kurioje reikia nurodyti: asmens kodą, elektroninio pašto adresą, mobiliojo telefono numerį, susikurti slaptažodį ir jį pakartoti.

4.2.1.2. Patvirtinti, kad Kliento registracijos formoje nurodyti duomenys yra teisingi bei kad Klientas susipažino bei sutinka su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis bei tikslais.

Klientas, tinkamai atlikęs registracijos veiksmus, nurodytus Sutarties 4.2.1.1 ir 4.2.1.2 punktuose, yra nukreipiamas į Vartojimo kredito paraiškos pildymo anketą, kurioje Klientas turi nurodyti: savo šeiminį statusą, gaunamas asmenines / sutuoktinio / šeimos pajamas, finansinius įsipareigojimus pagal rūšis, taip pat savo pareigas darbovietėje bei kitą informaciją, jeigu ją pateikti prašo Vartojimo kredito davėjas. Tinkamai užpildžius Vartojimo kredito paraiškos anketą, Klientas nukreipiamas į Vartojimo kredito sutarties pasirašymo langą, kuriame gali susipažinti su Vartojimo kredito sutarties standartinėmis sąlygomis, taip pat Vartojimo kredito sutarties Bendrosiomis ir Specialiosiomis sąlygomis ir pasirašyti Vartojimo kredito sutartį trumpąja SMS žinute.

4.2.1.3. Po Sutarties pasirašymo Klientas nukreipiamas į asmens tapatybės nustatymo vaizdo perdavimo būdu sistemą (tuo atveju, jei Kliento asmens tapatybė dar nėra nustatyta). Klientui neturint galimybės nustatyti savo tapatybės naudojantis asmens tapatybės nustatymo vaizdo perdavimo būdu sistema, Kliento tapatybė gali būti nustatoma atvykus į Bendrovę arba pasitelkiant trečiąjį asmenį:

a) kurjerių tarnybą, kuri laikoma Vartojimo kredito davėjo atstovu (tarpininku). Klientui sutikus, kurjerių tarnyba nuvyksta pas Klientą. Klientas kurjeriui privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą, kurio pagalba kurjeris nustato Kliento tapatybę, patikrina Kliento pateiktus asmens duomenis bei padaro Kliento asmens dokumento fotokopiją, kurią perduoda Bendrovei. Kurjeriui įsitikinus Kliento tapatybe, Klientui duodama fiziškai pasirašyti Vartojimo kredito sutarties Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas, kurios jau pasirašytos Vartojimo kredito davėjo įgalioto asmens. Klientui pasirašius Vartojimo kredito sutarties Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas, laikoma, kad Vartojimo kredito sutartis įsigalioja. Nuo to momento Vartojimo kredito davėjas įsipareigoja Kredito sumą Vartojimo kredito gavėjui išmokėti Vartojimo kredito sutarties 4.4 punkte nustatyta tvarka.

b) AB „Lietuvos paštas“ skyriuose, kuriuose Klientas turi galimybę pateikti savo asmens dokumento originalą AB „Lietuvos paštas“ darbuotojams, kurie patikrina Kliento tapatybę pagal Bendrovės patvirtintas taisykles, padaro Kliento asmens dokumento kopiją ir perduoda ją Bendrovei.

4.2.1.4. Patvirtinti registraciją bei sumokėti 0,01 € (vieno euro cento) Registracijos mokestį, kuris privalo būti sumokėtas tik iš Kliento asmeninės banko sąskaitos, į kurią Klientas pageidauja gauti kreditą. Registracijos mokestis turi būti sumokėtas į Vartojimo kredito davėjo sąskaitą, esančią tame pačiame banke, kuriame yra Kliento atsiskaitomoji sąskaita, iš kurios jis moka Registracijos mokestį. Jeigu Vartojimo kredito davėjas neturi sąskaitos tame banke, kuriame yra Kliento sąskaita, Klientas Registracijos mokestį moka pasirinktinai į vieną iš Vartojimo kredito davėjo turimų sąskaitų, esančių kitame banke. Registracijos mokesčio mokėjimo nurodymo privalomi rekvizitai: gavėjo pavadinimas, gavėjo sąskaitos numeris, mokėtojo kodas, suma, mokėjimo paskirtis – „Tvirtinu tapatybę/sąskaitą“. Sumokėdamas Registracijos mokestį, Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad bankas kartu su mokėjimo nurodymu Vartojimo kredito gavėjui perduotų Kliento asmens kodą.

4.2.1.5. Šalys susitaria, kad Klientas, sumokėjęs Registracijos mokestį, papildomai patvirtina savo tapatybę, registracijos duomenis bei Vartojimo kredito sutarties sąlygas.

4.2.2. Jei paraišką teikia registruotas Klientas:

4.2.2.1. Klientas Tapatybės patvirtinimo priemonėmis prisijungia prie jau sukurtos Vartotojo zonos, kurioje gali pateikti naują prašymą Vartojimo kreditui gauti. Klientas Vartojimo kredito paraiškos anketoje pasirenka norimą Vartojimo kredito sumą bei Vartojimo kredito terminą ir atlieka visus veiksmus, numatytus Vartojimo kredito sutarties 4.2.1.3 punkte.

4.2.2.2. Registruotam Klientui teikiant paraišką Vartojimo kreditui gauti, nereikia atlikti registracijos patvirtinimo veiksmų, numatytų Sutarties 4.2.1.4 punkte. Vartojimo kredito davėjas šiuo atveju Kliento tapatybę nustato pagal Kliento Tapatybės patvirtinimo priemones.

4.2.3. Jei teikiama popierinė paraiška, Klientui atvykus į Bendrovės buveinę:

4.2.3.1.Vartojimo kredito paraiškos formoje pateikti vardą, pavardę, asmens kodą, elektroninio pašto adresą, mobiliojo telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą bei asmeninės banko sąskaitos numerį, nurodyti gaunamas pajamas, pareigas, turimus finansinius įsipareigojimus bei kitą informaciją, jeigu ją pateikti prašo Vartojimo kredito davėjas;

4.2.3.2. Išsirinkti norimo Vartojimo kredito sumą bei Vartojimo kredito terminą;

4.2.3.3.Patvirtinti, kad Kliento popierinėje paraiškoje nurodyti duomenys yra teisingi bei, kad Klientas susipažino bei sutinka su Vartojimo kredito sutarties Bendrosiomis sąlygomis, šios sąlygos jam yra aiškios ir suprantamos;

4.2.3.4.Užpildytą popierinę Vartojimo kredito paraišką kartu su asmens dokumentu pateikti Bendrovės darbuotojui arba Bendrovės atstovui.

4.2.3.5.Kliento užpildyta ir pasirašyta popierinė paraiška Vartojimo kreditui gauti, kurioje yra nurodyta Bendra vartojimo kredito suma, Bendra vartojimo kredito kaina, Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma, Vartojimo kredito grąžinimo terminas bei kita Vartojimo kredito sutarčiai sudaryti reikalinga informacija yra laikoma Vartojimo kredito sutarties Specialiosiomis sąlygomis.

4.2.3.6.Vartojimo kredito davėjas laikiną slaptažodį, kuris laikytinas Tapatybės patvirtinimo priemone, Klientui atsiunčia paraiškos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

4.2.4. Jei paraišką teikia Klientas telefonu:

4.2.4.1. Paraišką telefonu gali teikti tik Bendrovės duomenų bazėje registruotas Klientas. Registraciją Klientas taip pat gali atlikti susisiekęs su Bendrovės atstovu Bendrovės telefono numeriu (-iais) ir pokalbio, kuris yra įrašomas, metu pateikęs registracijai reikalingus duomenis, tokius kaip vardas pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir, jei prašoma Bendrovės atstovo, kitus duomenis. Registracija telefonu baigiama tik tinkamai pagal Bendrovėje nustatytas procedūras Klientui patvirtinus savo tapatybę ir Bendrovėje taikomas asmens duomenų tvarkymo sąlygas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

4.2.4.2. Bendrovės atstovui pagal Bendrovėje patvirtintas procedūras autentifikavus Kliento tapatybę, Klientas įrašomo telefoninio pokalbio metu žodžiu pateikia vartojimo kredito paraišką, nurodydamas pageidaujamo gauti vartojimo kredito dydį ir terminą bei Kliento kreditingumo vertinimui reikalingus duomenis, tokius kaip šeiminį statusą, gaunamas asmenines / sutuoktinio / šeimos pajamas, finansinius įsipareigojimus pagal rūšis, taip pat pareigas darbovietėje bei kitą informaciją, jeigu ją pateikti prašo Vartojimo kredito davėjas. Klientui pateikus paraiškos duomenis, Klientas supažindinamas su visomis esminėmis Vartojimo kredito sutarties sąlygomis (kredito suma, palūkanų norma, palūkanų suma, įmokų suma ir kiekiu, bendra mokėtina suma, BVKKMN). Kredito paraiška laikoma pateikta Klientui žodžiu patvirtinus sutikimą su nurodytomis Vartojimo kredito sutarties sąlygomis ir pasirašius Vartojimo kredito sutarties sąlygas pagal Bendrovėje nustatytas procedūras leidžiama Tapatybės nustatymo priemone.

4.3. Vartojimo kreditas gali būti suteiktas tik tiems Klientams, kurie yra tinkamai pateikę paraišką arba prašymą Vartojimo kreditui gauti bei kurių kreditingumas yra tinkamai įvertintas remiantis Bendrovės taikomomis Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėmis ir kreditingumo vertinimo rezultatas yra teigiamas.

4.4. Po to, kai Klientas yra tinkamai užregistruotas Vartojimo kredito davėjo valdomoje duomenų bazėje bei yra pateiktas prašymas arba paraiška Vartojimo kreditui gauti, Vartojimo kredito davėjas apie priimtą sprendimą suteikti arba nesuteikti Vartojimo kreditą informuoja Klientą siųsdamas pranešimą trumpąja tekstine SMS žinute arba elektroniniu paštu, arba skambindamas Klientui jo paraiškoje nurodytu mobiliojo telefono numeriu ar pateikdamas pranešimą Vartotojo zonoje. Jeigu Vartojimo kredito davėjas nusprendžia sudaryti Vartojimo kredito sutartį su Klientu, Vartojimo kredito davėjas įsipareigoja pervesti Vartojimo kredito sumą į šioje Vartojimo kredito sutartyje nurodytą Vartojimo kredito gavėjo banko sąskaitą.

4.5. Vartojimo kredito davėjui patvirtinus Kliento pateiktą Vartojimo kredito paraišką, laikoma, kad Šalys sudarė Vartojimo kredito sutartį ir ją patvirtino.

4.6. Jei Klientas atitinka Vartojimo kredito gavėjo statusą ir jam yra suteikiamas Vartojimo kreditas, Kliento statusas pasikeičia į Vartojimo kredito gavėjo statusą.

4.7. Vartojimo kredito gavėjas sutinka, jog Vartojimo kredito davėjas pradės vykdyti Vartojimo kredito sutartį ir suteiks Vartojimo kreditą Vartojimo kredito gavėjui nepasibaigus Vartojimo kredito sutarties atsisakymo terminui.

4.8. Atsižvelgiant į Vartojimo kredito sutarties 6.4 punktą, Šalys susitaria, kad Vartojimo kredito davėjas neatsako už pavėluotai atliktus veiksmus, jeigu tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Vartojimo kredito davėjas negalėjo numatyti ir kontroliuoti.

4.9. Komisinius mokesčius bankui už Vartojimo kredito sumos įskaitymą į Vartojimo kredito davėjo sąskaitą sumoka Vartojimo kredito gavėjas.

4.10. Siekiant užtikrinti Vartojimo kredito sutarties teksto originalumą, sudarius Vartojimo kredito sutartį, Vartojimo kredito davėjas Vartojimo kredito gavėjui elektroniniu paštu išsiunčia Vartojimo kredito sutarties MD5 kodą.

5. Vartojimo kredito grąžinimas

5.1. Vartojimo kreditas grąžinamas laikantis terminų bei kitų įsipareigojimų, nurodytų Specialiosiose sąlygose.

5.2. Jeigu paskutinė Mėnesinės įmokos termino diena sutampa su ne darbo ar oficialios šventės diena, mokėjimo diena laikoma po jos einanti darbo diena. Jeigu Mokėjimo diena „x“ einamąjį mėnesį neegzistuoja, laikoma, kad Mokėjimo diena tokiu atveju yra paskutinė einamojo mėnesio kalendorinė diena.

5.3. Vartojimo kreditas grąžinamas grąžinimo dieną esančia oficialia Lietuvos Respublikos valiuta. Vartojimo kredito gavėjas, mokėdamas Mokėjimus, mokėjimo dokumento skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ privalo nurodyti Vartojimo kredito sutarties, kurios pagrindu yra mokamas Mokėjimas, kodą. Vartojimo kredito gavėjui nenurodžius mokėjimo dokumentuose Vartojimo kredito sutarties kodo, Vartojimo kredito gavėjas prisiima riziką, kad Vartojimo kredito davėjas nepriskirs Mokėjimo pagal Vartojimo kredito gavėjo ir Vartojimo kredito davėjo sudarytą Vartojimo kredito sutartį. Vartojimo sutarties kodas yra nurodytas pirmojoje Bendrųjų sąlygų eilutėje bei pirmojoje Specialiųjų sąlygų eilutėje. Už mokėjimo paskirties keitimą Vartojimo kredito davėjas gali reikalauti Vartojimo kredito gavėjo sumokėti Tinklalapyje skelbiamą mokėjimo paskirties keitimo mokestį.

5.4. Komisinius mokesčius bankui už operacijas, kurių metu Vartojimo kredito gavėjas moka Mokėjimą į Vartojimo kredito davėjo sąskaitą, sumoka Vartojimo kredito gavėjas, išskyrus mokestį bankui, kuriame yra Vartojimo kredito davėjo sąskaita, už pinigų įskaitymą į Vartojimo kredito davėjo sąskaitą, kurį turi susimokėti pats Vartojimo kredito davėjas.

5.5. Vartojimo kredito gavėjui neįvykdžius prievolės laiku sumokėti Mėnesinę įmoką, yra toliau skaičiuojamos Specialiosiose sąlygose numatytos Palūkanos be nuolaidos, jei ji buvo suteikta Vartojimo kredito sutarties sudarymo metu. Palūkanos yra skaičiuojamos nuo negrąžintos Mėnesinės įmokos kredito dalies kaip atlyginimas už naudojimąsi Vartojimo kredito suma iki visiško skolos sumokėjimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki Vartojimo kredito termino pabaigos pagal Grafiką arba Vartojimo kredito sutarties nutraukimo, priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyksta anksčiau. Visiško skolos sumokėjimo diena laikoma Vartojimo kredito davėjo darbo diena, kurią Vartojimo kredito davėjo darbo valandomis laiku neapmokėta suma yra įskaitoma į Vartojimo kredito davėjo banko sąskaitą. Vartojimo kredito davėjo darbo laikas ir darbo valandos yra pateikiamos Tinklalapyje.

5.6. Šalys susitaria, kad Vartojimo kredito gavėjo ar trečiosios šalies Vartojimo kredito davėjui sumokėti Mokėjimai pagal šią Sutartį bus paskirstomos tokia tvarka:

5.6.1. Pirma eile – skiriamos išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimui padengti;

5.6.2. Antra eile – skiriamos Palūkanoms bei netesyboms už vėlavimą mokėti;

5.6.3. Trečia eile – skiriamos mokėti Palūkanoms pagal jų mokėjimo terminų eiliškumą ir kitiems Vartojimo kredito davėjo mokesčiams;

5.6.4. Ketvirta eile – skiriamos Vartojimo kreditui (pirmiausia tai jos daliai, kuri turėjo būti grąžinta anksčiau) padengti.

5.7. Sumos, kurių buvo sumokėta daugiau nei būtina padengti kredito gavėjo įsipareigojimams pagal Vartojimo kredito sutartį ar sumokėtos neturint pagrindo, yra grąžinamos Vartojimo kredito gavėjui, remiantis Vartojimo kredito gavėjo pateiktu rašytiniu prašymu, ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos. Jeigu Vartojimo kredito gavėjas turi kitų nepadengtų Vartojimo kreditų, sumos, kurios buvo sumokėtos daugiau, automatiškai įskaitomos į šių Vartojimo kreditų grąžinimą.

5.8. Vartojimo kredito davėjui Vartojimo kredito gavėjo prašymu grąžinant Permoką, Vartojimo kredito gavėjas privalo padengti Vartojimo kredito davėjo bankui sumokėtus mokesčius už Permokos pavedimą į Vartojimo kredito gavėjo banko sąskaitą. Jeigu Permoka yra susidariusi dėl Vartojimo kredito gavėjo kaltės, Vartojimo kredito gavėjas taip pat privalo sumokėti Permokos grąžinimo mokestį, kurio dydis skelbiamas Vartojimo kredito davėjo Tinklalapyje. Mokesčiai išskaičiuojami iš vartojimo kredito gavėjui grąžinamos Permokos sumos. Tuo atveju, jei Permokos suma yra mažesnė nei taikomi mokesčiai, Vartojimo kredito davėjas turi teisę pareikalauti iš anksto apmokėti šias išlaidas.

5.9. Vartojimo kredito gavėjui sumokėjus sumą, didesnę nei Mėnesinė įmoka, kurios mokėjimo terminas yra suėjęs, šios Mėnesinės įmokos ir faktiškai sumokėtos sumos skirtumas nėra laikomas Permoka. Šis skirtumas nėra grąžinamas, o įskaitomas kaip po apmokėtosios einančios Mėnesinės įmokos dalinis apmokėjimas. Jeigu per didelė Mėnesinė įmoka sumokama apmokant paskutinę įmoką pagal Specialiosiose sąlygose nustatytą Grafiką, taikomos šios Vartojimo kredito sutarties 5.7, 5.8 ir 5.10 punktuose nustatytos procedūros.

5.10. Iki Vartojimo kredito gavėjo rašytinio prašymo gavimo ar įskaitymo į kitą turimą Vartojimo kreditą pagal Vartojimo kredito sutarties 5.6 punktą dienos, Kredito gavėjo Permokos suma yra saugoma Vartojimo kredito davėjo banko sąskaitoje. Už Permokos administravimo ir saugojimo paslaugas Vartojimo kredito gavėjas moka Vartojimo kredito davėjui 0,1 € (dešimties euro centų) per dieną mokestį, kuris yra išskaitomas iš Vartojimo kredito gavėjo Permokos sumos, tačiau visais atvejais šis mokestis negali būti didesnis nei Permokos suma. Šiame punkte numatytas Permokos administravimo mokestis pradedamas mokėti praėjus 10 kalendorinių dienų nuo Permokos atsiradimo dienos.

5.11. Bet kokios nuolaidos, susijusios su Vartojimo kredito gavėjo išlaidomis (įskaitant, bet neapsiribojant, nuolaidomis Palūkanoms, Bendrai vartojimo kredito kainai ir kitiems mokesčiams), kurios yra taikomos tik apibrėžtu laikotarpiu (t. y. kaip išskirtiniai riboto galiojimo pasiūlymai Vartojimo kredito davėjo Klientams), taikomos tik Vartojimo kredito gavėjui tinkamai vykdant įsipareigojimus pagal Vartojimo kredito sutartį. Jei Vartojimo kredito gavėjas netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal Vartojimo kredito sutartį, t.y. vėluoja mokėti bent vieną Mėnesinę įmoką daugiau nei 30 (trisdešimt dienų),nuo 31 (trisdešimt pirmos) vėlavimo dienos nuolaidos netaikomos visam tolimesniam Vartojimo kredito sutarties laikotarpiui.

6. Sutartinė atsakomybė

6.1. Vartojimo kredito gavėjui pažeidus prievolę vykdyti mokėjimus pagal Vartojimo kredito sutartį laiku, Vartojimo kredito davėjas turi teisę taikyti 0,05 proc. dydžio netesybas nuo visos pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną, tačiau ne ilgiau kaip už 180 (vieną šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų.

6.2. Vartojimo kredito gavėjui pažeidus prievolę vykdyti mokėjimus pagal Vartojimo kredito sutartį laiku ir delsiant atlikti mokėjimą daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Vartojimo kredito davėjas turi teisę kreiptis į skolos išieškojimo įmonę dėl tarpininkavimo susigrąžinant įsiskolinimą (Vartojimo kreditą ar jo dalį/Vartojimo kredito mokestį ar jo dalį/periodinį mokėjimą ar jo dalį/ netesybas ar kitas pagal Vartojimo kredito sutartį mokėtinas sumas).

6.3. Vartojimo kredito davėjui pažeidus Vartojimo kredito sutarties 4.4. punkte nustatytą terminą Vartojimo kredito sumos išmokėjimui Vartojimo kredito gavėjui, Vartojimo kredito gavėjas turi teisę į 0,5 proc. delspinigių, kurie skaičiuojami nuo pradelstos išmokėti sumos už kiekvieną vėlavimo dieną.

6.4. Vartojimo kredito davėjas nėra laikomas atsakingu už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą bei neatsako už nuostolius, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant ir dėl trečiųjų asmenų veiksmų, ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, tame tarpe ir internetinės bankininkystės sutrikimų, kurie įvyko ne dėl Vartojimo kredito davėjo kaltės, o tretieji asmenys, dėl kurių veiksmų įvyko Vartojimo kredito sutarties pažeidimas, yra nesusiję su Vartojimo kredito davėju, ir Vartojimo kredito davėjas negalėjo jų veiksmų numatyti.

6.5. Atsakomybė, kylanti nevykdant arba netinkamai vykdant Vartojimo kredito sutartimi nustatytus įsipareigojimus, laikoma solidaria Vartojimo kredito gavėjo ir jo sutuoktinio atsakomybe, išskyrus, jei suteikiamas asmeninis Vartojimo kreditas, nevertinant Vartojimo kredito gavėjo sutuoktinio pajamų. Solidariosios atsakomybės atveju, Įsiskolinimo išieškojimas Vartojimo kredito davėjo pasirinkimu gali būti nukreipiamas tiek į Vartojimo kredito gavėją, tiek į Vartojimo kredito gavėjo sutuoktinį, tiek į bendrą Vartojimo kredito gavėjo ir jo sutuoktinio turtą. Asmeninės atsakomybės atveju, Įsiskolinimo išieškojimas gali būti nukreipiamas tik į savo įsipareigojimų nevykdančio Vartojimo kredito gavėjo turtą.

7. Asmens duomenų tvarkymas

7.1. Klientas/ Vartojimo kredito gavėjas sutinka, kad jam registruojantis Tinklalapyje arba užpildant popierinę paraišką bei kreipiantis į Vartojimo kredito davėją dėl Vartojimo kredito, kitų paslaugų teikimo sutarčių sudarymo bei pakeitimo, taip pat Vartojimo kredito davėjui keičiant su Vartojimo kredito gavėju sudarytas sutartis Vartojimo kredito davėjas gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų 7.3 punkte išvardintus asmens duomenis asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, kreditingumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, Vartojimo kredito sutarčių sudarymo, vykdymo, kontrolės, Vartojimo kredito davėjo teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo tikslais. Klientas/ Vartojimo kredito gavėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, asmens kodas, pageidautų finansinių įsipareigojimų, dėl kurių buvo priimtas neigiamas sprendimas, rūšys ir sumos, esamų finansinių įsipareigojimų rūšys, sumos, vykdymo terminai, duomenys apie šių įsipareigojimų vykdymą, taip pat duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą kreditingumo vertinimo tikslais būtų gaunami iš Lietuvos banko valdomos Paskolų rizikos duomenų bazės, taip pat iš visų Lietuvos Respublikoje veikiančių Vartojimo kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas 111689163) administruojamoje informacinėje sistemoje Infobankas bei kreditų biuro sistemoje. Informacija apie šias Vartojimo kredito įstaigas ir finansų įmones pateikiama svetainėje www.creditinfo.lt.

7.2. Klientas/ Vartojimo kredito gavėjas sutinka, kad asmenys, tvarkantys asmens duomenis (Valstybės įmonė Registrų centras, Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas 111689163), Lietuvos bankas, komerciniai bankai, kitos privačios ar valstybinės įmonės, įstaigos ar institucijos) 7.1 punkte numatytais atvejais ir Vartojimo kredito davėjo prašymu suteiktų 7.3 punkte nurodytus asmens duomenis.

7.3. Vartojimo kredito davėjo 7.1 punkte numatytais atvejais gaunami bei tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, deklaruotos bei faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, IP adresas, asmens dokumentų rekvizitai, asmens dokumento kopija, šeiminė padėtis, nepilnamečių vaikų bei išlaikytinių skaičius, duomenys apie asmens veiksnumą, darbdavį, įdarbinimus, atleidimus, vertimąsi ūkine ar individualia veikla, pajamos iš jos, kitos gaunamos pajamos, pajamų mokesčio deklaravimo duomenys, turimas nekilnojamas ir kilnojamas turtas, turtinės teisės bei jų suvaržymai, duomenys apie įsipareigojimus bei įsiskolinimus Vartojimo kredito ir finansų įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, Vartojimo kredito reitingas, skolos suma, palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydžiai, skolos grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis ir vėlavimo terminai, atsiskaitymo istorija bei kiti duomenys, banko sąskaitų ir (ar) mokėjimo kortelių numeriai, bei kita su išvardintais duomenimis susijusi informacija, taip pat Kliento tapatybės nustatymo vaizdo perdavimo būdu užfiksuotas Kliento/Vartojimo kredito gavėjo atvaizdas ir fonas, patenkantis į vaizdo kameros regos lauką, asmens tapatybės dokumento vaizdo įrašas, nuotraukos bei garso įrašas). Klientas/Vartojimo kredito gavėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktiniai duomenys ir asmens dokumento duomenys bei asmens dokumento kopija tapatybės nustatymo tikslais būtų perduodami kitoms finansų įstaigoms, kurios tinkamai įregistruotos kaip asmens duomenų valdytojai bei Bendrovės vartojimo kredito tarpininkams, kurių sąrašas skelbiamas Bendrovės interneto Tinklapyje.

7.4. Klientas/Vartojimo kredito gavėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:

7.4.1. Susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie tvarkomi bei reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis.

7.4.2. Nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

7.4.3. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Klientas/Vartojimo kredito gavėjas turi teisę išreikšti raštu, pateikdamas prašymą per Kliento vartotojo paskyrą, esančią Tinklalapyje, arba atvykus į Vartojimo kredito davėjo buveinę adresu Ukmergės g. 126, LT-08100 Vilnius, Lietuvоs Respublika ir pateikus savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

7.4.4. Klientui/Vartojimo kredito gavėjui neįvykdžius finansinių ir (ar) turtinių įsipareigojimų Vartojimo kredito davėjui, Vartojimo kredito davėjas turi teisę teikti Vartojimo kredito gavėjo asmens duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas 111689163), Lietuvos bankui, taip pat, prieš tai informavusi Klientą/Vartojimo kredito davėją LR įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, telekomunikacijų bendrovėms, skolų valdymo įmonėms ir visiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

7.5. Bendrovė įsipareigoja užtikrinti Kliento asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Bendrovės darbuotojai bei jos atstovai įsipareigoja saugoti Bendrovės Klientų asmens duomenis.

7.6. Klientas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad turi teisę, patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turi teisę, nurodydamas nesutikimo motyvus, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami jo asmens duomenys.

7.7. Kliento prašymu Bendrovė privalo pranešti duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus.

8. Vartojimo kredito sutarties galiojimas, atsisakymas, nutraukimas, keitimo sąlygos

8.1. Vartojimo kredito sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visų įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo.

8.2. Vartojimo kredito sutartis gali būti pakeista, papildyta tik atskiru Šalių susitarimu.

8.3. Vartojimo kredito sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu arba vienašališkai Vartojimo kredito sutartyje numatytais atvejais.

8.4. Vartojimo kredito davėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą ir išsiųsdamas Vartojimo kredito gavėjui išankstinį raštišką pranešimą, nutraukti Vartojimo kredito sutartį, kai yra visos šios sąlygos:

8.4.1. Vartojimo kredito gavėjas yra patvariojoje laikmenoje parengtu rašytiniu pranešimu informuotas apie pradelstą mokėjimą;

8.4.2. Mokėjimas pradelstas ilgiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip 10 procentų negrąžintos Vartojimo kredito sumos arba mokėjimas yra pradelstas ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės;

8.4.3. Pradelstas mokėjimas nebuvo padengtas per dvi savaites nuo papildomo patvariojoje laikmenoje parengto rašytinio pranešimo įteikimo Vartojimo kredito gavėjui.

8.5. Pranešimas apie vienašališką Vartojimo kredito sutarties nutraukimą gali būti siunčiamas paštu, faksu arba elektroniniu paštu.

8.6. Vartojimo kredito sutarties nutraukimas įsigalioja po 10 (dešimties) kalendorinių dienų po to, kai Vartojimo kredito gavėjas gavo Vartojimo kredito davėjo pranešimą apie Vartojimo kredito sutarties nutraukimą arba kai toks pranešimas tapo žinomas Vartojimo kredito gavėjui kitu būdu. Iki Vartojimo kredito sutarties nutraukimo termino suėjimo Vartojimo kredito gavėjas privalo sugrąžinti visą paimtą Vartojimo kreditą, sumokėti Sutarties sudarymo mokestį už visą Vartojimo kredito sutarties terminą pagal Grafiką bei iki faktinio Vartojimo kredito grąžinimo dienos priskaičiuotas sutartines Palūkanas ir netesybas.

8.7. Vartojimo kredito sutarties nutraukimas nepanaikina Vartojimo kredito davėjo teisės reikalauti Vartojimo kredito gavėjo atlyginti nuostolius dėl negautų pajamų (palūkanų), kurias Vartojimo kredito davėjas pagrįstai tikėjosi gauti Vartojimo kredito davėjui Vartojimo kredito sutartį vykdant tinkamai. Šalys susitaria, kad Palūkanos, numatytos Vartojimo kredito sutarties Specialiosiose sąlygose, paskaičiuotos už laikotarpį nuo Vartojimo kredito sutarties nutraukimo dienos iki Mokėjimų grafike nurodytos sutarties pasibaigimo dienos, laikomos Vartojimo kredito davėjo negautomis pajamomis (nuostoliais), kuriuos Vartojimo kredito gavėjas įsipareigoja padengti.

8.8. Vartojimo kredito gavėjas turi teisę atsisakyti Vartojimo kredito sutarties per 14 (keturiolika) dienų nuo Vartojimo kredito sutarties sudarymo dienos.

8.8.1. Jeigu Vartojimo kredito gavėjas nori pasinaudoti teise atsisakyti Vartojimo kredito sutarties, jis privalo:

8.8.1.1.per 14 dienų nuo Vartojimo kredito suteikimo dienos pranešti apie Vartojimo kredito sutarties atsisakymą pateikdamas pranešimą Vartojimo kredito davėjui raštu Patvarioje laikmenoje.

8.8.1.2.nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Vartojimo kredito sutarties atsisakymą išsiuntimo Vartojimo kredito davėjui dienos, grąžinti Vartojimo kredito davėjui Vartojimo kreditą ir Palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas Vartojimo kreditas, iki Vartojimo kredito grąžinimo dienos, t. y. Grąžintinos sumos įskaitymo į Vartojimo kredito davėjo banko sąskaitą dienos. Šios Palūkanos apskaičiuojamos pagal šioje sutartyje numatytą Vartojimo kredito Palūkanų normą.

8.8.1.3.Grąžindamas vartojimo kreditą ir palūkanas, Vartojimo kredito gavėjas taip pat privalo sumokėti Bendrovei kompensaciją už viešojo administravimo įstaigoms sumokėtus negrąžinamus mokesčius. Kompensacija išmokama kartu su grąžinamu kreditu ir Palūkanomis.

8.9. Vartojimo kredito gavėjas turi teisę per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo Vartojimo kredito suteikimo dienos, nenurodydamas priežasties, atsisakyti vartojimo kredito sutarties ir grąžinti Vartojimo kredito davėjui visą gautą Vartojimo kredito sumą nemokėdamas Vartojimo kredito mokesčio.

8.9.1. Norėdamas pasinaudoti šios sutarties 8.9 punkte numatyta teise, Vartojimo kredito gavėjas privalo:

8.9.1.1. per nustatytą 2 (dviejų) kalendorinių dienų laikotarpį grąžinti visą gautą Vartojimo kredito sumą Vartojimo kredito davėjui;

8.9.1.2. Apie Vartojimo kredito grąžinimą nedelsiant informuoti Vartojimo kredito davėją elektroniniu paštu ir/arba telefonu, nurodytais šioje Vartojimo kredito sutartyje.

8.10. Vartojimo kredito gavėjas turi teisę grąžinti dalį ar visą Vartojimo kreditą anksčiau sutartyje numatyto termino ir pasinaudoti teise į Bendros vartojimo kredito kainos sumažinimą, jei yra įvykdomos visos šios sąlygos:

8.10.1. Vartojimo kredito gavėjas, norintis grąžinti Vartojimo kreditą anksčiau termino, privalo apie tai informuoti Vartojimo kredito davėją ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) kalendorines dienas pranešimu, pateiktu raštu patvariojoje laikmenoje.

8.10.2. Grąžindamas vartojimo kreditą anksčiau termino, Vartojimo kredito gavėjas privalo sumokėti Bendrovei susikaupusias Palūkanas ir visą Sutarties sudarymo mokestį, tačiau neviršijantį 0,04 proc. bendros vartojimo kredito sumos vienai naudojimosi suteiktu kreditu dienai.

8.10.3. Vartojimo kredito gavėjas, norėdamas pasinaudoti teise į Bendros vartojimo kredito kainos sumažinimą, privalo pateikti atitinkamą prašymą Vartojimo kredito davėjui pranešimu raštu patvarioje laikmenoje nė vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas po atlikto Vartojimo kredito grąžinimo anksčiau termino dienos.

8.10.4. Jeigu vartojimo kredito gavėjas 8.10.3 punkte numatyta tvarka pasinaudoja teise į Bendros vartojimo kredito kainos sumažinimą, Vartojimo kredito gavėjo anksčiau nustatyto termino sumokėtosios vartojimo kredito kainos ir atsižvelgiant į Vartojimo kredito gavėjo prašymą apskaičiuotosios sumažintos vartojimo kredito kainos skirtumas yra laikomas Permoka ir administruojamas Vartojimo kredito sutarties 5.7, 5.8 ir 5.9 punktuose numatyta tvarka.

8.10.5. Jeigu Vartojimo kredito gavėjas grąžina visą Vartojimo kreditą ir sumoka visą Vartojimo kredito mokestį prieš terminą, tačiau 8.10.1 ir (ar) 8.10.3 punkte numatyta tvarka neinformuoja Vartojimo kredito davėjo ir per nustatytą terminą nepateikia prašymo dėl bendros vartojimo kredito kainos sumažinimo, Vartojimo kredito sutartis laikoma tinkamai įvykdyta ir pasibaigusia, o visos Vartojimo kredito gavėjo sumokėtos sumos nelaikomos Vartojimo kredito davėjo nepagrįstu praturtėjimu.

8.10.6. Tuo atveju, kai anksčiau nustatyto termino grąžinamas Vartojimo kreditas ar jo dalis viršija 2320,00 € per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį, Vartojimo kredito davėjas turi teisę reikalauti, kad Vartojimo kredito gavėjas sumokėtų kompensaciją, tačiau ji negali viršyti 1 procento anksčiau nustatyto termino grąžinamos vartojimo kredito dalies, jeigu laikotarpis nuo vartojimo kredito grąžinimo anksčiau nustatyto termino datos iki sutartos vartojimo kredito sutarties pabaigos datos yra ilgesnis kaip vieneri metai. Kitais atvejais kompensacija Vartojimo kredito davėjui negali viršyti 0,5 procento anksčiau nustatyto termino grąžinamos vartojimo kredito dalies.

8.11. Kai Vartojimo kredito gavėjas išreiškia valią keisti Vartojimo kredito sutartį dėl to, kad nesugeba ar dėl iš anksto žinomų priežasčių ateityje nesugebės tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus pagal esamą (-as) Sutartį (-is), Šalys gali susitarti dėl tam tikrų Specialiųjų sąlygų pakeitimo ne blogesnėmis nei pirminės sąlygomis ir tuo tikslu pasirašyti Vartojimo kredito sutarties Priedą (-us) ar sudaryti taikos sutartį, kuria iš esmės išsprendžiamas įsiskolinimo grąžinimo klausimas bei užkertamas kelias teisminiam ginčui kilti ateityje.

8.12. Vartojimo kredito gavėjui Vartotojo zonoje pateikus prašymą dėl Vartojimo kredito sutarties sąlygų pakeitimo, o Vartojimo kredito davėjui priėmus sprendimą tenkinti prašymą, laikoma, kad Šalys susitarė dėl Vartojimo kredito sąlygų pakeitimo ir jas patvirtino elektroniniais parašais.

9. Vartojimo kredito sutartis keičiama, pasirašant sutarties Priedą, kai:

9.1. Atidedamas Mėnesinės įmokos grąžinimas:

9.1.1. Vartojimo kredito gavėjas turi teisę atidėti Mėnesinės įmokos grąžinimą, tačiau tik esant Vartojimo kredito davėjo sutikimui. Vartojimo kredito davėjo atsisakymas patvirtinti Vartojimo kredito gavėjo prašymą dėl Mėnesinės įmokos grąžinimo atidėjimo neprivalo būti motyvuotas.

9.1.2. Atidėti Mėnesinės įmokos grąžinimą galima Vartojimo kredito gavėjui užpildžius prašymą Vartojimo kredito Mėnesinės įmokos grąžinimo atidėjimui Vartojimo kredito davėjo Tinklalapyje, Vartotojo zonoje ir sumokėjus Vartojimo kredito palūkanas bei Sutarties sudarymo mokestį (toliau – Mokestis) už atidėjimo laikotarpį, pervedant jį į Vartojimo kredito davėjo banko sąskaitą. Jei Mokestis mokamas vėluojant grąžinti Vartojimo kreditą pagal Vartojimo kredito sutartyje numatytą terminą, Vartojimo kredito gavėjas privalo sumokėti taip pat ir paskaičiuotas vėlavimo Palūkanas už naudojimąsi Vartojimo kreditu, už laikotarpį nuo Vartojimo kredito sutartyje numatytos Vartojimo kredito ar Mėnesinės įmokos grąžinimo dienos iki Mokesčio už atidėjimo laikotarpį įskaitymo į Vartojimo kredito davėjo banko sąskaitą dienos. Konkreti mokėtina suma yra pateikiama Vartotojo zonoje.

9.1.3. Vartojimo kredito gavėjas mokėjimo paskirtyje privalo nurodyti Vartojimo kredito ID bei terminą, iki kurio nori atidėti Mėnesinės įmokos grąžinimą. Kai už Vartojimo kredito gavėją mokėjimus atlieka trečiasis asmuo, jis taip pat privalo nurodyti Vartojimo kredito gavėjo vardą, pavardę ir asmens kodą. Jeigu iš mokėjimo paskirtyje nurodytos informacijos neįmanoma identifikuoti Vartojimo kredito gavėjo valios pratęsti Vartojimo kreditą, Mokesčio mokėjimas įskaitomas kaip Vartojimo kredito dalies padengimas pagal Vartojimo kredito sutarties 5.6 punktą.

9.1.4. Gavęs Mokesčio mokėjimą, Vartojimo kredito davėjas įskaito Mokestį ir apie tai informuoja Vartojimo kredito gavėją elektroniniu paštu ir/arba SMS žinute.

9.1.5. Pasibaigus Mėnesinės įmokos grąžinimo atidėjimo laikui, Vartojimo kredito gavėjas turi arba sumokėti Vartojimo kredito davėjui Grąžintiną sumą, arba pateikti naują prašymą Mėnesinės įmokos grąžinimo atidėjimui ir sumokėti Mokestį.

9.2. Priedas įsigalioja ir teisinę galią įgyja nuo tos dienos, kai Vartojimo kredito davėjas priima sprendimą tenkinti Vartojimo kredito gavėjo elektroniniu būdu pateiktą prašymą dėl Priedo pasirašymo.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Ginčai ar kiti nesutarimai arba reikalavimai, kylantys iš šios sutarties ar susiję su šia sutartimi, sprendžiami derybomis. Nepavykus ginčo ar kito nesutarimo išspręsti derybomis, arba vienai iš šalių nusprendus, kad spręsti ginčą ar kitą nesutarimą derybomis yra netikslinga, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka teisme.

10.1.1. Vartojimo kredito gavėjas, manydamas, kad Vartojimo kredito davėjas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, privalo raštu kreiptis su skundu į Vartojimo kredito davėją ir nurodyti savo reikalavimus.

10.1.2. Vartojimo kredito davėjas pateikia Vartojimo kredito gavėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Išsami skundo nagrinėjimo tvarka ir terminai nustatomi Bendrovės Vartojimo kreditų gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklėse, kurios skelbiamos Bendrovės Tinklalapyje ir Lietuvos banko tinklapyje.

10.1.3. Jeigu Vartojimo kredito davėjo atsakymas į Vartojimo kredito gavėjo skundą netenkina Vartojimo kredito gavėjo arba jeigu nebuvo atsakyta, Vartojimo kredito gavėjas ne vėliau nei per trejus metus nuo galimo pažeidimo turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (adresas Gedimino pr. 6, LT-01121 Vilnius) arba pasinaudoti Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platforma .

10.2. Visi Šalių pranešimai viena kitai turi būti pateikti raštu. Šalys susitaria, kad pranešimai išsiųsti kitai Šaliai elektroniniu paštu arba SMS žinute mobiliojo telefono numeriu, kurie yra Vartojimo kredito gavėjo pateikti Vartojimo kredito davėjui Vartotojo zonoje arba popierinėje paraiškoje, prilyginami rašytinės formos pranešimams.

10.2.1. Gautas pranešimas elektroniniu paštu laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 12 valandų.

10.2.2. Gautas pranešimas SMS žinute laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 12 valandų.

10.2.3. Gautas pranešimas registruotu laišku laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 5 (penkios) kalendorinės dienos.

10.3. Klientas sutinka, kad Bendrovė pranešimus siųstų automatinėmis elektroninės komunikacijos priemonėmis, nereikalaujančiomis žmogaus dalyvavimo.

10.4. Šalys susitaria, kad šios Sutarties aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.5. Vartojimo kredito davėjo ir Vartojimo kredito gavėjo pranešimai siunčiami paprastu paštu, faksu ir elektroniniu paštu Šalių nurodytais adresais. Apie Šalių adresų pasikeitimą turi būti pranešta raštu per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo minėto adreso pasikeitimo.


Kredito davėjas:

BnP Finance, UAB, įmonės kodas 302447985, adresas: Ukmergės g. 126, 08100 Vilnius,

Tel. Nr. 8 700 80070, el. p. [email protected]

Atsiskaitomosios sąskaitos:

Swedbank Nr. LT53 7300 0101 1945 1110

SEB bankas Nr. LT78 7044 0600 0723 4506

Luminor Nr. LT43 4010 0424 0271 2500

Šiaulių bankas Nr. LT71 7180 3000 1446 7803