Privatumo politika

BnP FINANCE, UAB PRIVATUMO POLITIKA

Mūsų tikslas saugoti bei atsakingai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Čia sužinosite kokią informaciją apie Jus renkame, ką su ja darome ir kam perduodame. Prašome susipažinti su Bendrovės privatumo politikoje pateikiama informacija.

BnP Finance privatumo politikos principai

Prašymas dėl asmens duomenų ištrynimo

 • Kaip renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis?

  Tvarkydami asmens duomenis, užtikriname kiekvieno asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę, griežtai laikomės BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų.

  Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi, kai:

  • Jūs duodate sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tam tikrais tikslais;
  • Jūs sudarote/ ketinate sudaryti sutartį su Bendrove dėl Paslaugų teikimo, arba sutartis jau yra sudaryta ir Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas sutarčiai vykdyti;
  • Siekiama apsaugoti Jūsų esminius interesus;
  • Jūsų asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Jūsų interesai nėra svarbesni;
  • Jūsų asmens duomenis tvarkyti yra būtina Bendrovei vykdant teisės aktų nustatytus reikalavimus.

  Asmens duomenys gali būti renkami ir tvarkomi šiais būdais:

  • Jums lankantis Svetainėje;
  • Jums pildant Svetainėje esančius dokumentus (prašymus, paraiškas, anketas ir pan.) ir (ar) sudarant finansinių paslaugų teikimo sutartis su Bendrove;
  • Jums pateikiant asmens duomenis bendravimo su Bendrovės darbuotojais ar atstovais metu;
  • Jums pateikiant asmens duomenis Jūsų tapatybės nustatymo tiesioginio vaizdo perdavimo būdu metu

  Daugiau informacijos BNP Finance privatumo politikos I-IV skyriuose

 • Kodėl renkame informaciją apie Jus?

  Jūsų duomenys yra būtini, kad galėtume suteikti Jums pageidaujamas paslaugas ir užtikrinti tinkamą duomenų naudojimą.

  Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

  • Tiesioginės rinkodaros;
  • Jūsų nuomonės apie Paslaugų kokybę viešinimo Svetainėje;
  • Pokalbių turinio patvirtinimo, paslaugų kokybės užtikrinimo ir vienodos praktikos formavimo, duomenų subjektų prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumo tikslu (pokalbių įrašymas);
  • Asmenų įdarbinimo Bendrovėje ir su tuo susijusio personalo administravimo;
  • Asmens tapatybės nustatymo;
  • Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos;
  • Know your customer (KYC) principo įgyvendinimo;
  • Jūsų pateiktų asmens duomenų teisingumo patikrinimo;
  • Lengvatinių paskolų teikimo, bendradarbiaujant su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA), siekiant palaikyti įmonių likvidumą;
  • Sutarčių ir klientų apskaitos;
  • Finansinių nuostolių prevencijos;
  • Bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo;
  • Mokumo įvertinimo;
  • Įsiskolinimo valdymo;
  • Tinkamo paslaugų teikimo;
  • Priskyrimo tam tikrai lojalumo grupei;
  • Bendrovės žinomumo skatinimo ir Bendrovės socialinių paskyrų administravimo;
  • Vartotojo paskyrų savitarnoje administravimo;
  • Kitais Jūsų su Bendrove sudarytose sutartyse ar Bendrovės Jums atskirai pateiktoje informacijoje nurodytais tikslais.

  Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikos V-XII skyriuose

 • Kam ir kodėl perduodame Jūsų asmens duomenis?

  Jūsų asmens duomenis galime teikti šiems tretiesiems asmenims:

  • Bendrovės pasirinktiems asmens duomenų tvarkytojams, su tikslu, kad Bendrovės vardu ir/ar jos nurodymu būtų atlikti teisėti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
  • Tretiesiems asmenims, kuriuos pasitelkiant būtų galima įvertinti Jūsų mokumą, įsipareigojimų/sutarties sudarymo ir/ar vykdymo riziką ir/ar valdyti įsiskolinimą;
  • Jums pažeidus su Bendrove sudarytos sutarties sąlygas, tretiesiems asmenims, kuriuos pasitelkiant bus saugomos ir ginamos pažeistos Bendrovės teisės ir teisėti interesai;
  • Valstybės įstaigoms ir institucijoms (Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei darbo inspekcijai ir kt.), kai asmens duomenys teikiami siekiant informuoti apie galimai neteisėtą veiklą;
  • Tretiesiems asmenims, kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu ar skolininkų duomenų bazės kūrimu, administravimu ar naudojimu, su tikslu administruoti Jūsų skolą ir/ar išieškoti Jūsų įsiskolinimą Bendrovei;
  • Kitiems asmenims (advokatams, konsultantams, auditoriams ir pan.), kuriuos Bendrovė pasitelkia Bendrovei ir/ar Jums būtinų paslaugų teikimui;
  • Kitiems tretiesiems asmenims, jeigu duomenys perduodami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, pavyzdžiui su Jumis sudarytos sutarties raportavimas į Paskolų rizikos duomenų bazę, administruojamą Lietuvos Banko.

  Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikos XIII skyriuje

 • Kokios yra Jūsų teisės?

  Informaciją apie save, Bendrovės prašomus Jūsų asmens duomenis galite pateikti atvykę į Bendrovės buveinę, prisijungę prie savo vartotojo paskyros ar atsiuntę elektroniniu ar paprastuoju paštu. Taip pat savo asmens duomenis galite perduoti atlikdami mokėjimo pavedimą.

  Jūs turite visas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, BDAR ir kituose teisės aktuose įtvirtintas teises, įskaitant teisę:

  • Susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami;
  • Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant BDAR ar kitų įstatymų nuostatų;
  • Nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais ar kitais tikslais, dėl kurių prašomas Jūsų sutikimas;
  • Nesutikti, kad būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą;
  • Įgyvendinti savo teisę į duomenų perkeliamumą;
  • Įgyvendinti teisę būti „pamirštam“;
  • Skųsti Bendrovės kaip duomenų valdytojo veiksmus Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  Savo teises įgyvendinti galite bet kuriuo metu prisijungę prie savo vartotojo paskyros, esančios www.bobutespaskola.lt ir pateikę prašymą, taip pat atvykę į Bendrovės buveinę adresu Ukmergės g. 126, Vilnius ir pateikę laisvos formos prašymą kartu su savo asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu.

  Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikos XIV skyriuje

 • Kaip ir kodėl mes vykdome profiliavimą?

  Siekdama įvertinti Jūsų kreditingumą ir pusiau automatizuotu būdu priimti sprendimą dėl vartojimo kredito suteikimo, palūkanų dydžio ir mokamų įmokų dydžio, vykdyti Jūsų sudarytų sandorių stebėseną, siekdama užkirsti kelią pinigų plovimui bei sukčiavimui ar kitais tikslais, susijusiais su Bendrovės teisėtais interesais, teisės aktuose numatytų pareigų vykdymu ir su Jumis sudarytos sutarties vykdymu Bendrovė gali vykdyti profiliavimą, susijusį su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, automatizuotu ar pusiau automatizuotu būdu

  Priimdami sprendimus dėl kreditų suteikimo automatiniu būdu Mes naudojame tokias matematines ar statistines procedūras, įgyvendiname technines ir organizacines priemones, kurios užtikrina, kad veiksniai, dėl kurių atsiranda asmens duomenų netikslumų, būtų ištaisyti, o klaidų rizika būtų kuo labiau sumažinta, asmens duomenys būtų apsaugoti taip, kad būtų atsižvelgiama į galimus pavojus, kylančius Jūsų interesams ir teisėms.

  Sprendimas dėl vartojimo kredito suteikimo, palūkanų dydžio ir pagal vartojimo kredito sutartį mokamų įmokų dydžio yra priimamas Jūsų duomenis tvarkant pusiau automatizuotu būdu, todėl Jūs turite teisę užginčyti tokį sprendimą ir pareikalauti, kad Bendrovė jį peržiūrėtų.

  Bendrovėje taip pat yra vykdomas profiliavimas, susijęs su Klientų priskyrimu tam tikrai lojalumo grupei. Tokį klientų skirstymą į lojalumo grupes vykdome siekdami savo lojaliausiems klientams pasiūlyti papildomas naudas. Klientai tam tikrai lojalumo grupei priskiriami atsižvelgiant į tokius duomenis kaip aktyvumas, įmokų mokėjimas, vėlavimas ir kt.

 • Kaip užtikrinama Jūsų asmens duomenų apsauga?

  Bendrovės tikslas yra užtikrinti kiek įmanoma didesnį visos, iš Vartotojo ir iš viešųjų duomenų rinkmenų gaunamos, informacijos saugumą. Siekdama apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo ar atskleidimo, Bendrovė naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones.

  Bendrovė pažymi, kad elektroninėmis ryšių priemonėmis perduodami duomenys perduodami naudojantis elektroninių ryšių paslaugų teikėjų valdomais ryšio tinklais, todėl Bendrovė negali garantuoti ir neatsako už duomenų saugumą ir apsaugą juos perduodant tokiu būdu.

  Vartotojas pats privalo imtis aktyvių priemonių, kurios padėtų užtikrinti jo asmens duomenų slaptumą, bei turi dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie Svetainės slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Svetaine ir (ar) Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Vartotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Vartotojo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka Vartotojui.

 • Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi šioje svetainėje ar naudojantis svetaine?

  Jeigu Vartotojas nori pradėti naudotis Svetainėje Bendrovės siūlomomis Paslaugomis, Bendrovė prašo pateikti Vartotojo registracijai būtinus duomenis: Vartotojo elektroninio pašto adresą ir/ar telefono numerį, taip pat vardą, pavardę, asmens kodą, adresą.

  Jei Jūs tik naršote Svetainėje, tačiau dėl Paslaugų į Bendrovę nesikreipiate, Bendrovė renka šiuos duomenis, susijusius su Jūsų naršymu Svetainėje:

  • IP adresą;
  • šalį, iš kurios Vartotojas prisijungia;
  • kokią naršyklę ir jos versiją Vartotojas naudoja.

  Šiame Privatumo politikos skyriuje nurodyti duomenys renkami saugumo ir Svetainės naudojimosi istorijos tikslais. Juos rinkdama, Bendrovė nesiekia nustatyti Vartotojo tapatybės.

  Duomenys, susiję su Vartotojo naudojimusi Svetaine, naršymu joje ir (ar) Paslaugomis, ir kurie nėra laikomi asmens duomenimis, gali būti anonimiškai tvarkomi atliekant statistinius tyrimus ar panašaus pobūdžio veiksmus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Vartotojo tapatybės.

 • Kaip mes naudojame slapukus?

  Svetainėje Bendrovė gali naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Vartotojo tinklo naršyklę ir saugomos Vartotojo kompiuterio kietajame diske. Mes stebime svetainės lankomumą ir renkame informaciją apie tai, kiek lankytojų joje apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo Svetainėje metu. Ji padeda Svetainės valdytojui suprasti, kaip lankytojai naudojasi Svetaine bei suteikia galimybę gerinti Bendrovės teikiamas paslaugas. Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų svetainės naršymo istoriją, bus perduodama ir saugoma serveriuose, esančiuose JAV.

  Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikos XVII-XVIII skyriuose

 • Kur kreiptis norint susipažinti su savo asmens duomenimis?

  Susipažinti su Bendrovės tvarkomais asmens duomenimis galite bet kuriuo metu prisijungę prie savo vartotojo paskyros, esančios www.bobutespaskola.lt ir pateikę prašymą, taip pat atvykę į Bendrovės buveinę adresu Ukmergės g. 126, Vilnius ir pateikę laisvos formos prašymą kartu su savo asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu.

  Klausimais, susijusiais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, taip pat galite kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną telefonu 8 700 800 70, el. paštu [email protected]